Reklamacje
 1. Klient może zgłosić do Muzeum reklamację:
  a) w przypadku Konsumenta i zawartej umowy sprzedaży Towaru: co do b) niezgodności Towaru z zawartą przez Klienta umową z Muzeum,
 2. w pozostałych przypadkach: co do wad Towaru lub świadczonych usług.
  a) Reklamacje mogą być składane:
  b) pisemnie na adres ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice
  c) mailowo na adres: sklep@domjp2.pl
 3. osobiście w Sklepie stacjonarnym (ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice)
 4. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, przedmiot reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 5. Muzeum udziela odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Towaru Kupujący powinien również udostępnić Towar celem weryfikacji podstaw reklamacji.
 7. Klient może dostarczyć reklamowany Towar osobiście do Sklepu stacjonarnego lub przesyłając na adres: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice. Dostarczenie reklamowanego Towaru do Sklepu odbywa się na koszt Klienta. W tym względzie Muzeum zaleca Klientom uprzedni kontakt z Muzeum w celu ustalenia szczegółów dostarczenia Towaru.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rf.gov.pl.
 9. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Muzeum jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl